Á. SZ. F.

Aleskaaerial Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Általános Szerződési Feltételek

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webshopunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket, valamint Adatvédelmi Tájékoztatónkat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák az Aleskaaerial Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Webshopjára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

A Weboldal használatával, megrendelésének leadásával vagy a regisztrációval azaz ráutaló magatartással elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételeket. A termékek adatlapján megjelenített képek, információk kizárólag illusztrációként szerepelnek, így azok nem minősülnek megtett ajánlatnak.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

I. Az adásvételi szerződés szerinti Eladó adatai:

Név: Aleskaaerial Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

Székhelye: 1131 Budapest, Csuka utca 2.

Cégjegyzékszám: 01-06-795141

Adószám: 27098992-1-41

Képv.: Sáfrány Emese Ildikó ügyvezető

Telefonszám: +3630 583 3911

E-mail: aerialstylesteam@gmail.com

Weboldal: https://aerialstyles.com, www.bodytonetechnika.com www.aleskaaerial.com

Bankszámlaszám: 11713081-21460540, OTP Bank

továbbiakban „Bt” vagy „Eladó”.

/English/

Details of the Seller according to the sales contract:

  Name: Aleskaaerial Trading and Service Limited Liability Company

  Registered office: 1131 Budapest, Csuka utca 2.

  Company registration number: 01-06-795141

  Tax number: 27098992-1-41

  Representative: Managing Director Emese Ildikó Sáfrány

  Phone number: +3630 583 3911

  Email: aerialstylesteam@gmail.com

  Website: https://aerialstyles.com, www.bodytonetechnika.com www.aleskaaerial.com

  Bank account number: 11713081-21460540, OTP Bank

  hereinafter referred to as “Bt” or “Seller”.

II. A szerződés hatálya, módosítása, megszűnése

II.1. A szerződés hatálya

Az adásvételi szerződés a Vevő általi megrendeléssel jön létre, a webshopon történő „Megrendelés megerősítése” gomb lenyomásával (feltéve, ha az áru ténylegesen is készleten van és azzal Eladó rendelkezik, és ezt vissza is igazolja Vevő felé) és a teljes vételár megfizetésével, továbbá az ingóság/ termék birtokba adásával szűnik meg [konjunktív feltétel].

II.2. Az ÁSZF módosítása

A Bt. jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának tényét, változásának tartalmát és annak elérhetőségét a Bt. legkésőbb a módosítás hatálybalépésekor feltölti a weboldalára.

III. Vételár

3.1. Az adásvételi szerződésben foglalt vételárat Vevő legkésőbb a teljesítéskor köteles megfizetni. Eladó a vételár teljes megfizetéséig a tulajdonjogát fenntartja. Az ingóságban bekövetkezett mindenfajta kárért – ideértve a vis maiort is – az átvételt követően a Vevő tartozik felelősséggel. A nyilvánvaló ár-elírásért az Eladó felelősséggel nem tartozik, továbbá az árak csak tájékoztató jellegűek.

 1. A szerződés tárgya

4.1. A Ptk. 6:215. § (1) bekezdésének megfelelően az ingó tulajdonjogának átruházása és birtokba adása.

 1. Vevő kötelezettségei

5.1. A jóhiszeműség és tisztességesség követelményeinek megfelelőn minden ésszerű módon elősegíteni Eladó teljesítését, ideérve különösen a valóságos, tényleges adatok közlését a vásárlás sikerességéhez.

5.2. Vevő köteles a kapcsolattartási adataiban (pontos cím, telefonszám, email cím) történő valamennyi változást haladéktalanul bejelenteni Eladó részére.

5.3. Vevő köteles az általa megrendelt ingóságot / terméket Eladótól vagy annak képviselőjétől, illetve futárszolgálattól, posta munkatársától átvenni.

5.4. Vevő köteles a vételárat határidőben megfizetni Eladó részére.

5.5. A webhelyünkön jogi személy, illetőleg 16. életévét betöltött személy vásárolhat.

 1. Regisztráció, vásárlással kapcsolatos technikai információ és elállás

VI.1. A regisztráció során a következő adatokat kell megadnia Eladó részére: Név, Lakcím (székhely), email cím, jelszó, telefonszám.

VI.2. Számlázási adatok megadásánál a következő adatokat kell megadni: Számlázási név, lakcím vagy székhely, cég esetében adószám.

Eladó e-mailben tájékoztatja Önt a regisztráció sikeréről. Regisztrációját bármikor törölheti a weboldalon. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) biztonságos tárolásáért, titokban tartásáért kizárólag Ön, mint Vevő a felelős.

VI.3. Rendelés menete

 • Navigáljon a webshop egyik termékének oldalára
 • Válassza ki a megfelelő mennyiséget és a termék színét stb.
 • (Kattintson a “Kosárba rakom” gombra
 • A kosár oldalra érkezve ellenőrizheti a kosara tartalmát. Tetszés szerint kivehet belőle termékeket vagy akár többet is adhat hozzá.
 • Válassza ki a megfelelő szállítási módot.
 • Ha végzett a kosara ellenőrzésével, akkor kattintson a “Tovább a pénztárhoz” gombra.

Adja meg a számlázási adatokat. Töltsön ki minden csillaggal jelölt mezőt. Amennyiben nem tölti ki, vagy hiányosak, helytelenek az adatok, a rendszer erre figyelmeztetni fogja.

 • Válassza ki a fizetési módot
 • Ha kitöltött minden szükséges adatot és kiválasztotta a fizetési módot, kattintson a “Megrendelés elküldése” gombra.
 • Sikeres vásárlás esetén egy összesítő oldalra fog érkezni, ahol a rendelés részleteit ellenőrizheti. Sikertelen vásárlás esetén ellenőrizze email fiókját. Ha nem érkezett sikeres vásárlásról szóló email, akkor ismételje meg a vásárlás.

A megrendelések leadása a webshopban kizárólag elektronikus úton lehetséges. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat Eladó szintén elektronikus úton küldi el a Vevő részére.

A beérkezett megrendelését minden esetben visszaigazoljuk.

VI.4. Elállási jog gyakorlása

Vevő postai vagy elektronikus úton juttathatja el elállási nyilatkozatát Eladó részére, a fenti elérhetőségek valamelyikére. Eladó emailben visszaigazolja Vevő elállási nyilatkozatának megérkezését, a megérkezést követő 3 munkanapon belül. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Vevő az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül küldi meg Eladónak. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe Eladó a határidő számítás szempontjából. A Vevő levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. A Vevő az elállása esetén köteles a megrendelt terméket az Eladó fenti pontban feltüntetett székhelyének vagy telephelyének címére legkésőbb az elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül személyesen visszavinni, vagy postai úton, vagy futárszolgálat segítségével visszajuttatni. A határidő betartottnak minősül, ha Vevő a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket. A termék Eladó címére történő visszaküldésének költsége a Vevőt terheli. A csomag Eladóhoz történő beérkezését követően, rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Eladónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán Vevőt semmilyen más költség nem terheli. Ha Vevő eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Eladó visszatéríti a Vevő által teljesített ellenszolgáltatást. Eladó jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Vevő nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül az Eladó a korábbi időpontot veszi figyelembe. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz az Eladó, kivéve, ha Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. Vevő kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Bizonyos esetekben azonban nem illeti meg a Vevőt az elállási jog.

Ilyen esetek az alábbiak:

 • A könyveknél az elállási jogra sajnos nincs lehetőség hiszen ezeknél a termékeknél fennáll a másolás lehetősége.
 • Egyedi méretre készült / gyártott termékek esetén, mint például Aerial Hoop (Légtorna karika, Aerial Cube (légtorna kocka) stb.
 • egyéb, jogszabályban foglalt esetekben.

A vásárlástól számított 14 napon belül termékcserére vagy termék árának levásárlására is van lehetőség, amennyiben:

 • nem megfelelő a méret (kivéve egyedi méretre gyártott légtorna eszközök)
 • gyártási hibás a termék

VII. Panaszkezelés

7.1. Amennyiben Vevő az Eladó tevékenysége miatt észrevétellel/panasszal kíván élni, úgy azt megteheti írásban postai úton Eladó mindenkori székhelyére címzett levéllel, továbbá elektronikus úton az aerialstylesteam@gmail.com címre küldött e-maillel, vagy telefonon, a +3630 583 3911-es telefonszámon.

7.2. Eladó a panaszt minden esetben maximum 30 napon belül kivizsgálja, és arról jegyzőkönyvet készít, melynek egy példányát a Vevő részére elektronikus úton vagy postai úton megküldi.

A Vásárlónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

 

VIII. Felelősség-kizárás

8.1. Eladó a szerződés teljesítésével kapcsolatban előre kizár minden felelősséget, kivéve a Ptk. 6:152. §-a szerinti, a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget. A Bt. külön is felhívja a figyelmet arra, hogy a gyártó a felszerelési problémákért és annak biztonságos használatáért felelősséget nem vállal és mind a gyártó, mint a Bt. mindenképp javasolja, hogy – ilyen eszközök esetében – statikus mérje fel a használni kívánt mennyezetet és szakértővel szereltesse fel a légtorna eszközöket.

 1. Jótállás és szavatosság

9.1. Eladó kizárólag az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezései szerint és kizárólag Vevőnek minősülő jogalanyokkal szemben vállal jótállást, amennyiben az értékesített ingóság a Kormányrendelet hatálya alá tartozik.

 1. Egyéb rendelkezések

10.1. Vevő hozzájárul, hogy Eladó feladatai ellátásához alvállalkozót vegyen igénybe, a Ptk. 6:129. § (1) bekezdésének megfelelően.

10.2. Eladó az alvállalkozó tevékenységéért, mint sajátjáért felel.

10.3. Eladó a szállítás pontos időpontjáért nem felelős, csupán az ingatóság/ termék határidőben történő feladásáért. A feladás napja a bankszámlán történő jóváírást követő legfeljebb 12 nap.

10.4. Eladó kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a feldolgozott adatokat bizalmasan kezeli, az üzleti titokra vonatkozó szabályok szerint, a tudomására jutott adatokat, információkat harmadik személy részére nem adja ki. Egyebekben az adatkezelésre az Eladó mindenkori, a honlapján közzétett adatvédelmi szabályzata az irányadó.

10.5. Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben Eladó bármilyen személyisége jogát megsérti, úgy azért felelősséggel tartozik. Ilyen jogsérelem különösen, de nem kizárólagosan az Eladó jó hírnevének megsértése, tevékenységéről, eljárásáról szóló valótlan vagy sértő tényállítás vagy híresztelés, továbbá a valós tény hamis színben történő feltüntetése.

10.6. Felek kijelentik, hogy jelen szerződésből fakadó esetleges vitáikat elsődlegesen békés úton, egyeztetéssel kísérlik meg rendezni.

10.7. Felek esetleges jogvitáik rendezésére kikötik a Budapesti II. és III. kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

10.8. Fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, végezetül pedig az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadóak

Budapest, 2021. április 15.

Aleskaaerial Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

képv.: Sáfrány Emese Ildikó

ügyvezető

 1. Melléklet

Üzleti tájékoztató:

Megvásárolható termékek körének bemutatása és vásárlói tájékoztató

A https://aerialstyles.com weboldalon főleg női sportruházati termékeket, illetve sportoláshoz / légtornához szükséges eszközök és kiegészítőket találhat.

A termékek származási helye Magyarország és Kína. A termékeket házhoz szállítással rendelheti meg vagy személyes átvétellel.

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját.

A megrendelések feldolgozásával kapcsolatos információk

A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 10-16 óráig. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.

Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 12 munkanapon belül.

A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészében.

Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén ez esetben visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére.

A megrendelt termék / házhoz szállítás díjának fizetésének módja

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza vagy emailben küldjük. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

Banki átutalás: A termékek ellenértékét banki átutalás útján is rendezheti. Az átutaláshoz szükséges adatok:

Számla neve: Aleskaaerial Bt

Bankszámlaszám; 1171308121460540

Bank: OTP

IBAN: HU13 1171 3081 2146 0540 0000 0000

Készpénzes fizetés: Önnek lehetősége van a termék árát és a kiszállítás díját a termék átvételekor készpénzben kifizetni.

PayPal: Önnek lehetősége van a termék árát és a kiszállítás díját a rendelést követően PayPal -on keresztül is rendezni.

Házhoz szállítással kapcsolatos információk, tudnivalók bemutatása

Webáruházunk megrendeléseit futárszolgálat teljesíti a feladástól számított 3 munkanapon belül. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik általában 9-17 óra közötti időszakban, azonban a fuvarszolgálat ettől eltérhet, melyért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben ebben az időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet megadni.
A futárszolgálat sikertelen kézbesítés esetén három alkalommal, azaz napon próbálkozik a csomag átadásával, amennyiben ez sikertelen, a rendelést visszaküldi a feladónak.

A futárszolgálat háromszori kézbesítést kísérel meg.

Házhoz szállítás díjszabásáról szóló tájékoztató ismertetése

A házhoz szállítás díja Magyarország területén belül: 2590 Ft (kivéve néhány terméket, ezek díja 4690 Ft).

Szerzői jogok

A https://aerialstyles.com, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Bt. előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

Saját felelősség 

A rendeléssel a Vásárló egyben kijelenti, hogy a saját felelősségére szereli fel és használja a légtorna eszközöket!

A gyártó a felszerelési problémákért és annak biztonságos használatáért felelősséget nem vállal és mindenképp javasolja, hogy statikus mérje fel a felfüggesztésre kívánni használt mennyezetet és szakemberrel szereltesse fel a légtorna eszközöket.

Iratkozz fel hírlevelünkre!